Sri Sri Gurvashtaka

Sri Sri Gurvashtaka adalah untuk memuliakan guru kerohanian, dan dinyanyikan setiap sembahyang pagi, mangala arati. Lagu bhajan ini disusun oleh Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura

Adapaun syair lagunya adalah sebagai berikut:

(1)

samsara-davanala-lidha-loka

tranaya karunya-ghanaghanatvam

praptasya kalyana-gunarnavasya

vande guroh shri-charanaravindam

(2)

mahaprabhoh kirtana-nritya-gita-

vaditra-madyan-manaso rasena

romancha-kampashru-taranga-bhajo

vande guroh shri-charanaravindam

(3)

shri-vigraharadhana-nitya-nana-

shringara-tan-mandira-marjanadau

yuktasya bhaktamsh cha niyunjato ‘pi

vande guroh shri-charanaravindam

(4)

chatur-vidha-shri-bhagavat-prasada-

svadv-anna-triptan hari-bhakta-sanghan

kritvaiva triptim bhajatah sadaiva

vande guroh shri-charanaravindam

(5)

shri-radhika-madhavayor apara-

madhurya-lila-guna-rupa-namnam

prati-kshanasvadana-lolupasya

vande guroh shri-charanaravindam

(6)

nikunja-yuno rati-keli-siddhyai

ya yalibhir yuktir apekshaniya

tatrati-dakshyad ati-vallabhasya

vande guroh shri-charanaravindam

(7)

sakshad-dharitvena samasta-shastrair

uktas tatha bhavyata eva sadbhih

kintu prabhor yah priya eva tasya

vande guroh shri-charanaravindam

(8)

yasya prasadad bhagavat-prasado

yasyaprasadan na gatih kuto ‘pi

dhyayan stuvams tasya yashas tri-sandhyam

vande guroh shri-charanaravindam

(9)

srimad-guror ashtakam etad uccair

brahme muhurte pathati prayatnat

yas tena vrindavana-natha-sakshat-

sevaiva labhya janusha ‘nta eva

Contoh bhajan untuk syair lagi ini dapat didengan pada file .mp3 di link sini.

Translate »