NRSIMHA KAVACAM VAKSYE
PRAHLADADEMODITAM PURA
SARVA RAKSA KARAM PUNYA
SARVOPADAVA NASANAM

SARVA SAMPAT KARAM CAIVA
SARVA MOKSA PRADAYAKAM
DHYATVA NRSIMHAM DEVASAM
HEMA SIMHA SANA SITAM

VIVRTASYAM TRI NAYAMAM
SARADA INDU SAMA PRADAYAM
LAKSMI ALINGGITA VAMACAM
VIHUTIBHI RUPASSRITAM

CATUR BHUJAM KUMALANGAM
SVARNA KUNDALA SOBHITAM
SAROJA SOBHITO RASKAM
RATNA KEYURA MUDRITAM

TAPTA KANCANA SANKHASAM
PITA NIRMALA VASASAM
INDRADI SURA MULISTAH
SPHUBAN MANIKYA DIPTIBHIM

VIRAJITA PADA DVAMDVAM
SANKHA CAKRADI HETIBIH
GARUTMATA CA VINAYAT
STUYAMANAMMUDAMVITAM

SVAHRT KAMALA SAMVASAM
KRTVA TU KAVACAM PATHET
NRSHIMHOME SIRAH PATU
LOKA RAKSARTHA SAMBHAVAH

SARVAGO PI STAMBHA VAKSAH
PHALAM ME RAKSATU DHVANIM
NRSIMHOME MR DRSAU PATU
SOMA SURYAGNI LOCANAM

SMRTAM ME PATU NRHARI
MUNI VARYA STUTI PRIYAH
NASAM ME SSIMHA NASAS TU
MUKHAM LAKSMI MUKHAM PRIYAH

SARVA VIDYADHIPAH PATU
NRSIMHO RASANAM MAMA
VAKTRAM PATV INDU VADANAM
SADA PRAHLADA VANDITAH

NRSIMHA PATUME KANTHAM
SKANDHAU BHU BHRD ANANTA KRT
DIVYASTRA SOBHITO BHUJAH
NRSIMHAM PATU ME BHUJAU

KARAU ME DEVA VARADO
NRSIMHAH PATU SARVATAM
HRDAYAM YOGI SADHYAS CA
NIVASAM PATUME HARIH

MADHYAM PATU HIRANYAKSA
VAKSAH KURSI VIDARANAH
NABHIM ME PATU NRHARI
SVA NABHI BRAHMA SAMSTUSTAH

BRAHMANDA KOTAYAH KATYAM
YASYASAU PATUME KATIM
GUHYAM ME PATU GUHYANAM
MANTRAM GUHYA RUPA DRK

URU MANOBHAVAH PATU
JANUNI NARA RUPA DRK
JANGGHE YOSAU NRKESARI
HARTA YOSAU NRKESARI

SURA RAJYA PRADAH PATU
PADAU ME NRHARI SVARAH
SAHASRA SIRNA PURUSAH
PATUME SARVATAS TANUM

MAHOGRAH PURVATAH PATU
MAHA VIRAGRAJO GNITAH
MAHA VISNUR DAKSINE TU
MAHA JVALAS TU NAIR TAH

PASCIME PATU SARVESO
DASIME SARVATU MUKHAH
NRSIMHAH PATU VAYAVYAM
SAUMYAM BHUSANA VIGRAHAH

ISYANAM PATU BHADRO ME
SARVA MANGGALA DAYAKAH
SAMSARA BHAYATAH PATU
MRTYOR MRTYUR NRK SARI

IDAM NRSIMHA KAVACAM
PRAHLADA MUKHA MANDITAM
BHAKTIMAM YAH PATEN NITYAM
SARVA PAPAIH PRAMUCYATE

PUTRAVAN DHANAVAN LOKE
DIRGAYUR UPAJAYATE
YAMYAM KAMAM KAMAYATE
TAM TAM APNOTY AMSAYAM

SARVATRA JAYAM APNOTY
SARVATRA VIJAYA BHAVET
BHUMY ANTARIKSA DIVYANAM
GRAHANAM VINIVARANAM

VRSCI KURAGA SAMBHUTA
VISAPAHARANAM PARAM
BRAHMA RAKSASA YAKSANAM
DUROTSARANA KARANAM

BHUJEVA TALA PATRE VA
KAVACAM LIKHITAM SUBHAM
KARA MULE DHRTAM SUBHAM
SIDHEYUH KARMA SIDHAYAH

DEVASURA MALISYETU
SVAM SVAM EVA JAYAM LAMBHET
EKA SANDHYAM TRI SANDHYAM VA
YAH PATHEN NIYATU NARAH

SARVA MANGGALA MANGGALYAM
BHUKTIM MUKTIM CA VINDATI
DVA TRIMSATI SAHASRANI
PATHET SUDHATMANAM NRNAM

KAVACASYASYA MANTRASYA
MANTRA SIDHIH PRAJAYATE
ANEKA MANTRA RAJANE
KRTVA BASMABHIR MANTRANAM

TILAKAM VINYASED YAS TU
TASYA GRAHA BHAYAM HARET
TRI VARAM JAPA MANAS TU
DATTAM VARY ABHIMANTRYA CA

PRASADEDYO NARO MANTRAM
NRSIMHAM DHYANAM ACARET
TASYA ROGAH PRANASYANTI
YE CA SYUH KURSI SAMBHAVAH

GARJANTAM GARJANTAM NIKA BUJA
PATALAM SPOTAYANTAM HATAMTAM
RUPYANTAM TAPAYANTAM DIVI BHUVI
DITIJAM KSEPAYANTAM KSIPANTAM
KRANDANTAM ROSAYANTAM DISI DISI
SATATAM SAMHARANTAM BHARANTAM
VIKSANTAM PURNAYANTAM KARA NIKARA
SAKTAIR DIVYA SIMHAM NAMAMI

GARJANTAM GARJANTAM NIKA BUJA
PATALAM SPOTAYANTAM HATAMTAM
RUPYANTAM TAPAYANTAM DIVI BHUVI
DITIJAM KSEPAYANTAM KSIPANTAM
KRANDANTAM ROSAYANTAM DISI DISI
SATATAM SAMHARANTAM BHARANTAM
VIKSANTAM PURNAYANTAM KARA NIKARA
SAKTAIR DIVYA SIMHAM NAMAMI

GARJANTAM GARJANTAM NIKA BUJA
PATALAM SPOTAYANTAM HATAMTAM
RUPYANTAM TAPAYANTAM DIVI BHUVI
DITIJAM KSEPAYANTAM KSIPANTAM
KRANDANTAM ROSAYANTAM DISI DISI
SATATAM SAMHARANTAM BHARANTAM
VIKSANTAM PURNAYANTAM KARA NIKARA
SAKTAIR DIVYA SIMHAM NAMAMI

ITI SRI BRAHMANDA PURANE PRAHLADOKTAM
SRI NRSIMHA KAVACAM SAMPURNAM

Translate »