Click gambar di atas untuk mendownload versi lengkap dalam file .pdf

Para pengikut Veda boleh berbangga karena Veda adalah kitab suci yang paling lengkap. Dari segi jumlah sloka/ayat, Veda paling banyak. Dari segi konsep Tuhan, Veda mengenal Konsep Paramatman (Tuhan yang ada di mana-mana, disetiap atom dan mahluk hidup), Brahman (Tuhan yang tidak berwujud, Nirguna meresapi segala-galanya) dan Bhagavan (Tuhan yang berwujud dan beraspek pribadi). Dan yang tidak kalah menariknya adalah Nama Suci Tuhan. Jika dalam Al-Qur’an hanya dikenal 100 Nama Suci Allah, Asmaaa-ul-husnaa, maka Hindu dalam kitab suci Veda mengenal 1000 Nama Suci Tuhan, Visnu-sahasra-nama.

Visnu-sahasra-nama ini dapat kita jumpai dalam kitab Padma Purana dan juga Mahabharata Anushāsanaparva 149. Adapun bunyi mantram/slokanya adalah sebagai berikut;

1)
vishvam vishnur-vashatkaaro

bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh

bhoota-krit bhoota-bhrit bhaavo

bhootaatmaa bhoota-bhaavanah

2)
pootaatmaa paramaatmaa cha

muktaanaam paramaa gatih

avyayah purushah saakshee

kshetrajno ‘kshara eva cha

3)
yogo yoga-vidaam netaa
pradhaana-purusheshvarah
naarasimha-vapuh shreemaan
keshavah purushottamah

4)
sarvas-sharvas-shivah sthaanur
bhootaadir nidhir-avyayah
sambhavo bhaavano bhartaa
prabhavah prabhur-eeshvarah

5)
svayambhooh shambhur aadityah
pushkaraaksho mahaasvanah
anaadi-nidhano dhaataa
vidhaataa dhaaturuttamah

6)
aprameyo hrisheekeshah
padmanaabho-a-maraprabhuh
vishvakarmaa manustvashtaa
sthavishtah sthaviro dhruvah

7)
agraahyah shaashvatah krishno
lohitaakshah pratardanah
prabhootas trikakub-dhaama
pavitram mangalam param

8 )
eeshanah praanadah praano
jyeshthah shreshthah prajaapatih
hiranya-garbho bhoo-garbho
maadhavo madhu-soodanah

9)
eeshvaro vikramee dhanvee
medhaavee vikramah kramah
anuttamo duraadharshah
kritajnah kritir-aatmavaan

10)
sureshah sharanam sharma
visva-retaah prajaa-bhavah
ahah samvatsaro vyaalah
pratyayah sarvadarshanah

11)
ajah sarveshvarah siddhah
siddhih sarvaadir achyutah
vrishaakapir ameyaatmaa
sarva-yoga-vinissritah

12)
vasur-vasumanaah satyah
samaatmaa sammitah samah
amoghah pundareekaaksho
vrishakarmaa vrishaakritih

13)
rudro bahu-shiraa babhrur
visvayonis-shuchi-shravaah
amritah shaashvatah-sthaanur-
varaaroho mahaatapaah

14)
sarvagah sarvavid-bhaanuh-
vishvak-seno janaardanah
vedo vedavid-avyango
vedaango vedavit kavih

15)
lokaadhyakshah suraadhyaksho
dharmaadhyakshah krita-akritah
chaturaatmaa chaturvyoohas-
chatur-damstras-chatur-bhujah

16)
bhraajishnur-bhojanam bhoktaa
sahishnur-jagadaadijah
anagho vijayo jetaa
vishvayonih punarvasuh

17)
upendro vaamanah praamsur-
amoghah shuchir-oorjitah
ateendrah samgrahah sargo
dhritaatmaa niyamo yamah

18)
vedyo vaidyah sadaa-yogee
veerahaa maadhavo madhuh
ati-indriyo mahaamayo
mahotsaaho mahaabalah

19)
mahaabuddhir-mahaa-veeryo
mahaa-shaktir mahaa-dyutih
anirdeshya-vapuh shreemaan
ameyaatmaa mahaadri-dhrik

20)
maheshvaaso maheebhartaa
shreenivaasah sataam gatih
aniruddhah suraanando
govindo govidaam-patih

21)
mareechir-damano hamsah
suparno bhujagottamah
hiranyanaabhah sutapaah
padmanaabhah prajaapatih

22)
amrityus-sarva-drik simhah
san-dhaataa sandhiman sthirah
ajo durmarshanah shaastaa
visrutaatmaa suraarihaa

23)
gurur-gurutamo dhaama
satyas-satya-paraakramah
nimisho-a-nimishah sragvee
vaachaspatir-udaara-dheeh

24)
agraneer-graamaneeh shreemaan
nyaayo netaa sameeranah
sahasra-moordhaa vishvaatmaa
sahasraakshas-sahasrapaat

25)
aavartano nivritaatmaa
samvritah sam-pramardanah
ahassamvartako vahnir
anilo dharaneedharah

26)
suprasaadah prasanaatmaa
vishva-dhrik-vishvabhuk vibhuh
satkartaa satkritah saadhur
jahnur-naaraayano narah

27)
asankhyeyo ‘prameyaatmaa
vishishtah shishta-krit-shuchih
siddhaarthah siddhasankalpah
siddhidah siddhisaadhanah

28)
vrishaahee vrishabho vishnur-
vrishaparvaa vrishodarah
vardhano vardhamaanash cha
viviktah shruti-saagarah

29)
subhujo durdharo vaagmee
mahendro vasudo vasuh
naika-roopo brihad-roopah
shipivishtah prakaashanah

30)
ojas-tejo-dyutidharah
prakaashaatmaa prataapanah
riddhah spashtaaksharo mantras-
chandraamsur-bhaaskara-dyutih

31)
amritaamsoodbhavo bhaanuh
shashabindhuh sureshvarah
aushadham jagatas-setuh
satya-dharma-paraakramah

32)
bhoota-bhavya-bhavan-naathah
pavanah paavano ‘nalah
kaamahaa kaamakrit-kaantah
kaamah kaamapradah prabhuh

33)
yugaadi-krit yugaavarto
naikamaayo mahaashanah
adrishyo vyaktaroopash cha
sahasrajit anantajit

34)
ishto visishtah sishteshtah
shikhandee nahusho vrishah
krodhahaa krodhakrit kartaa
visvabaahur maheedharah

35)
achyutah prathitah praanah
praanado vaasavaanujah
apaam nidhir-adhishthaanam
apramattah pratishthitah

36)
skandah skanda-dharo dhuryo
varado vaayuvaahanah
vasudevo brihat bhaanur
aadidevah purandarah

37)
ashokas-taaranas-taarah
shoorah shaurih-janeshvarah
anukoolah sataavarttah
padmee padmanibhekshanah

38)
padmanaabho ‘ravindaakshah
padmagarbhah shareerabhrit
maharddhi-riddhah uriddhaatmaa
mahaaksho garudadhvajah

39)
atulah sharabho bheemah
samayajno havirharih
sarva-lakshana-lakshanyo
lakshmeevaan samitinjayah

40)
viksharo rohito maargo
hetur daamodarah sahah
maheedharo mahaabhaago
vegavaan-amitaashanah

41)
udbhavah kshobhano devah
shreegarbhah parameshvarah
karanam kaaranam kartaa
vikartaa gahano guhah

42)
vyavasaayo vyavasthaanah
samsthaanah sthaanado-dhruvah
pararddhih paramaspashtah-
tushtah pushtah shubhekshanah

43)
raamo viraamo virajo
maargo neyo nayo ‘nayah
veerah shaktimataam-shrestho
dharmo dharmaviduttamah

44)
vaikunthah purushah praanah
praanadah pranavah prituh
hiranyagarbhah shatrughno
vyaapto vaayur-adhokshajah

45)
rituh sudarshanah kaalah
parameshthee parigrahah
ugrah samvatsaro daksho
vishraamo vishva-dakshinah

46)
vistaarah sthaavarah sthaanuh
pramaanam beejamavyayam
artho ‘nartho mahaakosho
mahaabhogo mahaadhanah

47)
anirvinnah sthavishtho ‘bhoor-
dharma-yoopo mahaa-makhah
nakshatranemir nakshatree
kshamah kshaamah sameehanah

48)
yajnah ijyo mahejyash cha
kratuh satram sataam gatih
sarvadarshee vimuktaatmaa
sarvajno jnaanamuttamam

49)
suvratah sumukhah sookshmah
sughoshah sukhadah suhrit
manoharo jita-krodho
veerabaahur-vidaaranah

50)
svaapanah svavasho vyaapee
naikaatmaa naikakarmakrit
vatsaro vatsalo vatsee
ratnagarbho dhaneshvarah

51)
dharmagub dharmakrit dharmee
sadasatksharam-aksharam
avijnaataa sahasraamshur
vidhaataa kritalakshanah

52)
gabhastinemih sattvasthah
simho bhoota-maheshvarah
aadidevo mahaadevo
devesho devabhrit guruh

53)
uttaro gopatir-goptaa
jnaanagamyah puraatanah
shareera bhootabhritbhoktaa
kapeendro bhooridakshinah

54)
somapomritapah somah
purujit purusattamah
vinayo jayah satyasandho
daashaarhah saatvataam patih

55)
jeevo vinayitaa-saakshee
mukundo ‘mitavikramah
ambho-nidhir-anantaatmaa
mahodadhishayo ‘ntakah

56)
ajo mahaarhah svaabhaavyo
jitaamitrah pramodanah
aanando nandano nandah
satyadharmaa trivikramah

57)
maharshih kapilaachaaryah
kritajno medineepatih
tripadas-tridashaadhyaksho
mahaashringah kritaantakrit

58)
mahaavaraaho govindah
sushenah kanakaangadee
guhyo gabheero gahano
guptas chakra-gadaadharah

59)
vedhaah svaangojitah krishno
dridhah sankarshanochyutah
varuno vaaruno vrikshah
pushkaraaksho mahaamanaah

60)
bhagavaan bhagahaa ‘nandee
vanamaalee halaayudhah
aadityo jyotiraadityah
sahishnur-gatisattamah

61)
sudhanvaa khanda-parashur-
daaruno dravinapradah
divah-sprik sarvadrik vyaaso
vaachaspatir-ayonijah

62)
trisaamaa saamagah saama
nirvaanam bheshajam bhishak
samnyaasa-krit-samah shaanto
nishthaa shaantih paraayanam

63)
shubhaangah shaantidah shrashtaa
kumudah kuvaleshayah
gohito gopatir goptaa
vrishabhaaksho vrishapriyah

64)
anivartee nivrittaatmaa
samksheptaa kshemakrit-shivah
shreevatsa-vakshaah shrevaasah
shreepatih shreemataam varah

65)
shreedah shreeshah shreenivaasah
shreenidhih shreevibhaavanah
shreedharah shreekarah shreyah
shreemaan-loka-trayaashrayah

66)
svakshah svangah shataanando
nandir-jyotir-ganeshvarah
vijitaatmaa vidheyaatmaa
sat-keertis-chinnasamshayah

67)
udeernah sarvatash-chakshur-
aneeshah shaashvata-sthirah
bhooshayo bhooshano bhootir
vishokah shoka-naashanah

68)
archishmaan-architah kumbho
vishuddhaatmaa vishodhanah
anniruddho ‘pratirathah
pradyumno ‘mitavikramah

69)
kaalanemi-nihaa veerah
shauri shoora-janeshvarah
trilokaatmaa trilokeshah
keshavah keshihaa harih

70)
kaamadevah kaamapaalah
kaamee kaantah kritaagamah
anirdeshya-vapur-vishnur
veero ‘nanto dhananjayah

71)
brahmanyo brahmakrit brahmaa
brahma brahma-vivardhanah
brahmavid braahmano brahmee
brahmajno braahmana-priyah

72)
mahaakramo mahaakarmaa
mahaatejaah mahoragah
mahaakratur-mahaayajvaa
mahaayajno mahaahavih

73)
stavyah stavapriyah stotram
stutih stotaa ranapriyah
poornah poorayitaa punyah
punya-keertir-anaamayah

74)
manojavas-teerthakaro
vasuretaah vasupradah
vasuprado vaasudevo
vasur-vasumanaah havih

75)
sadgatih satkritih satta
sadbhootih satparaayanah
shooraseno yadu-shresthah
sannivaasah suyaamunah

76)
bhootaavaaso vaasudevah
sarvaasunilayo ‘nalah
darpahaa darpado dripto
durdharo ‘thaaparaajitah

77)
vishvamoortir-mahaamortir
deeptamoortir-a-moortirmaan
anekamoortir-avyaktah
shatamoortih shataananah

78)
eko naikah savah kah kim
yat-tat-padam-anuttamam
lokabandhur-lokanaatho
maadhavo-bhaktavatsalah

79)
suvarna-varno hemaango
varaangash-chandanaangadee
veerahaa vishama shoonyo
ghritaaseer-acalas-chalah

80)
amaanee maanado maanyo
lokasvaamee trilokadhrik
sumedhaa medhajo dhanyah
satyamedhah dharaadharah

81)
tejovrisho dyutidharah
sarva-shastra-bhritaam-varah
pragraho nigraho vyagro
naikashringo gadaagrajah

82)
chaturmoortis-chaturbaahus
chaturvyoohas-chaturgatih
chaturaatmaa chaturbhaavas
chatur-vedavid-ekapaat

83)
samaavarto ‘nivrittaatmaa
durjayo duratikramah
durlabho durgamo durgo
duraavaaso duraarihaa

84)
shubhaango lokasaarangah
sutantus-tantu-vardhanah
indrakarmaa mahaakarmaa
kritakarmaa kritaagamah

85)
udbhavah sundarah sundo
ratna-naabhah sulochanah
arko vaajasanah shringee
jayantah sarvavij-jayee

86)
suvarna-bindur-akshobhyah
sarva-vaageeshvareshvarah
mahaahrado mahaagarto
mahaabhooto mahaanidhih

87)
kumudah kundarah kundah
parjanyah paavano ‘nilah
amritaasho ‘mritavapuh
sarvajna sarvato-mukhah

88)

sulabhah suvratah siddhah
shatrujit shatrutaapanah
nyagrodhodumbaro ’shvattas
chaanooraandhra-nishoodanah

89)
sahasraarchih saptajihvah
saptaidhaah saptavaahanah
amoortiranagho ‘cintyo
bhayakrit bhayanaashanah

90)
anurbrihat krishah sthoolo
gunabhrin-nirguno mahaan
adhritah svadhritah svaasyah
praagvamsho vamshavardhanah

91)
bhaarabhrit-kathito yogee
yogeeshah sarvakaamadah
aashramah shramanah kshaamah
suparno vaayuvaahanah

92)
dhanurdharo dhanurvedo
dando damayitaa damah
aparaajitah sarvasaho
niyantaa niyamo yamah

93)
sattvavaan saattvikah satyah
satya-dharma-paraayanah
abhipraayah priyaarho ‘rhah
priyakrit-preetivardhanah

94)
vihaayasa-gatir-jyotih
suruchir-hutabhug vibhuh
ravir-virochanah sooryah
savitaa ravilochanah

95)
ananto hutabhug-bhoktaa
sukhado naikajo ‘grajah
anirvinnah sadaamarshee
lokaadhishthaanam-adbhutah

96)
sanaat sanaatanatamah
kapilah kapir-apyayah
svastidah svastikrit svasti
svastibhuk svastidakshinah

97)
araudrah kundalee chakree
vikramy oorjita-shaasanah
shabdaatigah shabdasahah
shishirah sharvaree-karah

98)
akroorah peshalo daksho
dakshinah kshaminaam varah
vidvattamo veetabhayah
punya-shravana-keertanah

99)
uttaarano dushkritihaa
punyo duh-svapna-naashanah
veerahaa rakshanah santo
jeevanah paryavasthitah

100)
anantaroopo ‘nantashreer
jitamanyur bhayapahah
chaturashro gabheeraatmaa
vidisho vyaadisho dishah

101)
anaadir-bhoor-bhuvo lakshmeeh
suveero ruchiraangadah
janano jana-janmaadir
bheemo bheema-paraakramah

102)
aadhaaranilayo `dhaataa
pushpahaasah prajaagarah
oordhvaga satpathaachaarah
praanadah pranavah panah

103)
pramaanam praananilayah
praanibhrit praanajeevanah
tattvam tattvavid-ekaatmaa
janma-mrityu-jaraatigah

104)
bhoor-bhuvah svas-tarus-taarah
savitaa prapitaamahah
yajno yajnapatir-yajvaa
yajnaango yajnavaahanah

105)
yajnabhrid-yajnakrid-yajnee
yajnabhug-yajnasaadhanah
yajnaantakrid-yajnaguhyam
annam-annaada eva cha

106)
aatmayonih-svayamjaato
vaikhaanah saamagaayanah
devakee-nandanah srashtaa
kshiteeshah paapa-naashanah

107)
samkha-bhrin-nandakee chakree
shaarnga-dhanvaa-gadaadharah
rathaanga-paanir-akshobhyah
sarva-praharanaayudhah

Dari 107 Mantram di atas kita dapat menemukan 1000 Nama Suci Tuhan, [untuk melanjutkannya silahkan baca artikel part 2]

Translate »