Click gambar di atas untuk mendownload versi lengkap dalam file .pdf

Dari 107 Mantram di dalam artikel part.1 sebelumnya,  kita dapat menemukan 1000 Nama Suci Tuhan, yaitu;

1) vishvam: Beliau yang menguasai alam semesta,  virat-purusha
2) vishnuh: Beliau yang meliputi segalanya
3) vashatkaarah: Beliau yang selalu disembah oleh semua mahluk
4) bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh: Penguasa masa lalu, sekarang dan yang akan datang
5) bhoota-krit: Pencipta segala ciptaan
6) bhoota-bhrit: Beliau yang memelihara semua ciptaan
7) bhaavo: Penyebab segala yang menjadi bergerak dan tidak bergerak
8 )bhootaatmaa: Sumber hidup dari segala yang hidup
9) bhoota-bhaavanah: Penyebab dari penciptaan dan pertumbuhan/perkembangan
10) pootaatmaa: Beliau yang merupakan intisari yang paling mulia
11) paramaatmaa: Sumber dari semua Atman / Jiwa
12) muktaanaam paramaa gatih: Tujuan terakhir yang dicapai oleh Atman yang mencapai pembebasan
13) avyayah: Yang tanpa kehancuran
14) purushah: Beliau yang tinggal di kota yang memiliki sembilan gerbang
15) saakshee: Saksi agung segala sesuatu
16) kshetrajnah: Yang maha mengetahui
17) akshara: Tidak dapat dimusnahkan
18) yogah: Beliau yang maha menginsyafi yoga
19) yoga-vidaam netaa: Penuntun setiap mahluk yang mengetahui yoga
20) pradhaana-purusheshvarah: Penguasa pradhaana dan purusha
21) naarasimha-vapuh: Beliau yang berwujud manusia berkepala singa
22) shreemaan: Beliau yang selalu bersama dewi Sri

23) keshavah: Beliau yang memiliki ikat rambut yang maha cantik/menarik
24) purushottamah: Pengendali segala sesuatu
25) sarvah: Yang maha segalanya
26) sharvas: Yang maha menguntungkan
27) shivah: Beliau yang selalu suci
28) sthaanuh: Penyangga, kebenaran yang tidak berubah
29) bhootaadih: Penyebab dari lima elemen utama
30) nidhir-avyayah: harta yang maha abadi
31) sambhavah: Pengendali dari kebebasannya sendiri
32) bhaavanah: Pemberi segala sesuatu kepada penyembahnya
33) bhartaa: Penguasa seluruh kehidupan
34) prabhavah: Sumber dari lima elemen utama
35) prabhuh: Yang Maha Kuasa

36) eeshvarah: Ia yang dapat melakukan apapun tanpa bantuan

37) svayambhooh: Ia yang menjelma dari diri-Nya

38) shambhuh: Ia yang membawa keberuntungan

39) aadityah: Putra Aditi (Vaamana)

40) pushkaraakshah: Ia yang mempunyai mata seperti bunga teratai
41) mahaasvanah: Ia yang mempunyai suatu suara yang berderap

42) anaadi-nidhanah: Ia tanpa asal-muasal dan tanpa akhir

43) dhaataa: Ia yang merupakan sumber dari segala pengalaman

44) vidhaataa: Penentu semua hasil perbuatan

45) dhaaturuttamah: Lebih halus dari atom

46) aprameyah: Ia yang tidak bisa dirasakan

47) hrisheekeshah: Penguasa semua indria

48) padmanaabhah: Sumber bunga padma Brahma yang muncul dari pusar-Nya

49) amaraprabhuh: Tuhan para Dewa

50) vishvakarmaa: Pencipta alam semesta

51) manuh: Ia yang telah menyabdakan mantra-mantra Veda

52) tvashtaa: Ia yang membuat hal-hal kecil menjadi sangat besar

53) sthavishtah: Yang maha besar

54) sthaviro dhruvah: Yang paling purba dan tidak berubah

55) agraahyah: Ia yang tidak dapat dirasa secara sensual

56) shaashvatah: Ia yang selalu tetap sama

57) krishno: Ia yang berkulit gelap

58) lohitaakshah: Ia yang bermata merah

59) pratardanah: Maha penghancur

60) prabhootas: Yang selalu penuh

61) trikakub-dhaama: Dukungan dari ke tiga tempat tinggal

62) pavitram: Ia yang memberi kemurnian kepada hati

63) mangalam param: Yang paling menguntungkan

64) eeshanah: Pengontrol dari lima unsur-unsur uatama

65) praanadah: Ia yang memberi hidup

66) praano: Ia yang hidup

67) jyeshthah: Ia yang paling tua

68) shreshthah: paling Agung

69) prajaapatih: Tuhan dari semua makhluk

70) hiranyagarbhah: Ia yang sebagai dasar material

71) bhoogarbhah: Ia yang merupakan kandungan/sumber dunia material

72) maadhavah: Suami dewi Lakshmi

73) madhusoodanah: Yang membunuh raksasa Madhu

74) eeshvarah: Maha pengendali

75) vikramee: Ia yang maha pemberani

76) dhanvee: Ia yang selalu mempunyai haluan/busur ilahi

77) medhaavee: Yang maha cerdas

78) vikramah: Ia yang langkahnya maha lebar (Vaamana)

79) kramah: Yang meliputi segalanya

80) anuttamah: Yang tidak terbandingkan besarnya

81) duraadharshah: Yang tidak dapat diserang
82) kritajnah: Yang mengetahui segalanya
83) kritih: Yang memberikan ganjaran segala tindakan
84) aatmavaan: Yang berada dalam hati semua insan
85) sureshah: Yang paling mulia diantara para dewa/Tuhan para dewa
86) sharanam:Tempat perlindungan
87) sharma: Yang memiliki kebahagiaan yang tak terbatas
88) visva-retaah: Benih dari alam semesta
89) prajaa-bhavah: Sumber dari semua praja
90) ahah: Ia yang merupakan waktu yang abadi
91) samvatsarah: Sumber dari konsep waktu

92) vyaalah: Penguasa para naga

93) pratyayah: Sumber pengetahuan

94) sarvadarshanah: Maha melihat

95) ajah: Yang tidak terlahirkan

96) sarveshvarah: Maha pengendali

97) siddhah: Yang paling terkenal

98) siddhih: Ia yang memberi Moksha

99) sarvaadih: Awal dari segala sesuatu

100) achyutah: Yang paling manjur

101) vrishaakapih: Ia yang mengangkat dan menjaga dunia pada koridor dharma

102) ameyaatmaa: Ia yang menjelma di dalam variasi wujud yang tanpa batas

103) sarva-yoga-vinissritah: Ia yang bebas dari segala ikatan

104) vasuh: Pendukung dari semua unsur-unsur

105) vasumanaah: Yang memiliki pikiran yang paling murni

106) satyah: Sumber Kebenaran

107) samaatmaa: Ia yang sama di dalam segala sesuatu

108) sammitah: Ia yang diterima oleh semua penguasa (penguasa dari semua penguasa)

109) samah: Yang maha sama

110) amoghah: Yang selalu bermanfaat

111) pundareekaakshah: Ia yang tinggal di dalam hati

112) vrishakarmaa: Ia yang tindakannya selalu benar

113) vrishaakritih: Perwujud dari dharma

114) rudrah: Ia yang dapat membuat semua orang menangis

115) bahu-shiraah: Ia yang mempunyai banyak kepala

116) babhrur: Ia yang menguasai semua isi dunia

117) vishvayonih: Kandungan dari alam semesta

118) shuchi-shravaah: Ia yang mempunyai nama-nama indah/cantik dan suci

119) amritah: Abadi

120) shaashvatah-sthaanur: Tak tergerakkan dan permanen

121) varaaroho: Tujuan paling agung

122) mahaatapaah: Ia yang merupakan tapa paling agung

123) sarvagah: Yang meliputi segalanya

124) sarvavid-bhaanuh: Yang mengetahui segala sesuatu dan bercahaya

125) vishvaksenah: Ia yang dapat melawan tanpa pasukan/bala tentara

126) janaardanah: Ia yang memberi kegembiraan kepada orang-orang yang baik

127) vedah: Ia yang adalah Veda itu sendiri

128) vedavid: Yang mengetahui Vedas

129) avyangah: Tanpa cacat/ maha sempurna

130) vedaangah: Ia yang merupakan bagian / badan dari Veda

131) vedavit: Perenung agung dari Veda

132) kavih: Maha pelihat

133) lokaadhyakshah: Ia yang memimpin semua loka/alam

134) suraadhyaksho: Ia yang memimpin semua deva

135) dharmaadhyakshah: Ia yang memimpin dharma

136) krita-akritah: Segala yang diciptakan dan tidak diciptakan

137) chaturaatmaa: Yang dapat menjadi empat / empat atma

138) chaturvyoohah: Vasudeva, Sankarshan dan lain-lain

139) chaturdamstrah: Ia yang mempunyai empat taring (Nrsimha)

140) chaturbhujah: Berlengan empat

141) bhraajishnur: Penuh kesadaran dan bercahaya secara pribadi

142) bhojanam: Ia yang adalah objek kesadaran

143) bhoktaa: Maha senang

144) sahishnuh: Ia yang dapat mengatasi penderitaan

145) jagadaadijah: Yang muncul pada awal dunia

146) anaghah: Yang tidak pernah berdosa

147) vijayah: Yang selalu menang / jaya

148) jetaa: Yang selalu sukses

149) vishvayonih: Ia yang menjelma dan mengambil perwujudan karena dunia ini

150) punarvasuh: Ia yang dapat hidup berulang kali dalam badan yang berbeda-beda

151) upendrah: Yang menjelma sebagai adik laki-laki dari Indra (vaamana)

152) vaamanah: Ia yang menjelma dengan tubuh yang kerdil

153) praamshuh: Ia yang dengan tubuh yang sangat besar

154) amoghah: Ia yang segala tindakannya adalah untuk suatu tujuan yang besar

155) shuchih: Ia yang tak ternoda

156) oorjitah: Ia yang mempunyai vitalitas yang tanpa batas

157) ateendrah: Ia yang melebihi Indra

158) samgrahah: Ia yang memegang/menjaga segala sesuatu

159) sargah: Ia yang menciptakan dunia dari diri-Nya

160) dhritaatmaa: Yang dibentuk/mapan di dalam diri-Nya

161) niyamo: Yang menetapkan otoritas

162) yamah: Sang administrator

163) vedyah: Ia yang harus diketahui / dikenal

164) vaidyah: Ahli pengobatan yang paling utama

165) sadaa-yogee: Selalu di dalam yoga

166) veerahaa: Ia yang menghancurkan para pahlawan yang perkasa

167) maadhavo: Penguasa dari semua pengetahuan

168) madhuh: Maha manis

169) ateendriyo: Berada di luar indra perasa

170) mahaamayo: Maha guru dari semua Maayaa

171) mahotsaaho: Penggemar yang paling besar

172) mahaabalah: Ia yang mempunyai kekuatan tertinggi

173) mahaabuddhir: Ia yang mempunyai kecerdasan/inteligen tertinggi

174) mahaa-veeryah: Hakekat yang tertinggi

175) mahaa-shaktih: Yang paling kuat/perkasa

176) mahaa-dyutih: Sangat berkilauan/mudah dipahami

177) anirdeshya-vapuh: Ia yang wujudnya adalah tak terlukiskan

178) shreemaan: Ia yang selalu diterima dengan ramah oleh kemuliaan-kemuliaan

179) ameyaatmaa: Ia yang tidak terukur

180) mahaadri-dhrik: Ia yang menyokong gunung yang sangat besar

181) maheshvaasah: Ia yang memegang dan menggunakan shaarnga

182) maheebhartaa: Suami dari ibu pertiwi

183) shreenivaasah: Tempat kediaman yang kekal dari Shree/Sri

184) sataam gatih: Tujuan semua orang yang berbudi luhur

185) aniruddhah: Ia yang tidak bisa dihalangi

186) suraanando: Ia yang merupakan sumber kebahagiaan

187) govindah: Pelindung dari sapi-sapi

188) govidaam-patih: Tuhan dari semua manusia bijaksana

189) mareechih: Maha bercahaya

190) damanah: Ia yang mengendalikan rakshasas

191) hamsah: Ia yang maha indah bagai Angsa

192) suparnah:  Yang bersayap sangat indah (Yang dianalogikan sebagai dua ekor burung)

193) bhujagottamah: Naga Ananta

194) hiranyanaabhah: Ia yang mempunyai suatu pusar yang keemasan

195) sutapaah: Ia yang mempunyai tapa agung

196) padmanaabhah: Ia yang dari pusarnya muncul sesuatu seperti bunga padma

197) prajaapatih: Ia dari siapa semua makhluk muncul

198) amrityuh: Ia yang tidak mengenal kematian / abadi

199) sarva-drik: Melihat segala sesuatu

200) simhah: Ia yang maha penghancur

201) sandhaataa: Sang regulator
202) sandhimaan: Ia yang selalu dalam kondisi yang sama

203) sthirah: Yang paling kokoh

204) ajah: Ia yang mengambil wujud dari Aja, Brahma

205) durmarshanah: Ia yang tidak bisa ditaklukkan

206) shaastaa: Ia yang menguasai alam semesta

207) visrutaatmaa: Ia yang disebut atma di dalam Veda

208) suraarihaa: Sang penghancur musuh-musuh dharma

209) guruh: Guru

210) gurutamah: Guru yang terbesar

211) dhaama: Tujuan semua insan

212) satyah: Ia yang diri-Nya adalah kebenaran itu sendiri

213) satya-paraakramah: Kebenaran yang dinamis

214) nimishah: Ia yang menutup mata dalam kontemplasi / perenungan

215) animishah: Ia yang selalu terjaga; maha mengetahui

216) sragvee: Ia yang selalu memakai garlan dari bunga-bunga yang tak berubah/abadi

217) vaachaspatir-udaara-dheeh: Ia yang paling ahli bicara, ahli hukum, paling berintelijenis dan penuh perasaan

218) agraneeh: Ia yang selalu memandu setiap insan
219) graamaneeh: Ia yang mempimpin para sahabat-Nya

220) shreemaan: Penguasa dari cahaya, cahaya, kemuliaan

221) nyaayah: Keadilan

222) netaa: Pemimpin

223) sameeranah: Ia yang mengurus pergerakan semua makhluk hidup

224) sahasra-moordhaa: Ia yang mempunyai kepala-kepala yang tidak terhitung jumlahnya

225) vishvaatmaa: Jiwa dari alam semesta

226) sahasraakshah: Yang memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya

227) sahasrapaat: Yang memiliki kaki yang tak terhitung jumlahnya

228) aavartanah: Teori pengaruh energi yang tidak kelihatan

229) nivritaatmaa: Atman yang memberi hidup pada materi tak hidup

230) samvritah: Ia yang jiva yang paling agung

231) sam-pramardanah: Ia yang menghukum orang-orang jahat

232) ahassamvartakah: Ia yang menggetarkan hari dan membuatnya berfungsi dengan hebat

233) vahnih: Sumber api

234) anilah: Sumber udara

235) dharaneedharah: Ia yang menyokong bumi

236) suprasaadah: Secara penuh selalu mencukupi

237) prasanaatmaa: Selalu murni dan selalu berbahagia

238) vishva-dhrik: Penyokong alam semesta

239) vishvabhuk: Ia yang menikmati semua kegiatan

240) vibhuh: Ia yang menjelma di dalam wujud-wujud yang tak terhingga jumlahnya

241) satkartaa: Ia yang mencintai orang-orang bijaksana dan orang-orang baik

242) satkritah: Ia yang dipuja oleh semua orang-orang baik

243) saadhur: Ia yang hidup aturan-aturan yang benar

244) jahnuh: Pemimpin semua orang

245) naaraayanah: Ia yang berada di air

246) narah: Pemandu semua insan

247) asankhyeyah: Ia yang mempunyai bentuk dan nama yang tidak terbatas

248) aprameyaatmaa: Jiva yang tidak dapat dikenal melalui pramana

249) vishishtah: Ia yang maha transendental dan dalam kejayaan

250) shishta-krit: Pembuat semua aturan/undang-undang

251) shuchih: Ia yang selalu murni

252) siddhaarthah: Ia yang mempunyai semua artha/kekayaan

253) siddhasankalpah: Ia yang selalu dapat mewujudkan apa yang Ia inginkan

254) siddhidah: Pemberi berkah

255) siddhisaadhanah: Yang berkuasa di balik sadhana

256) vrishaahee: Pengendali dari semua tindakan

257) vrishabhah: Ia yang melihat semua dharma

258) vishnuh: Yang emmiliki langkah paling panjang

259) vrishaparvaa: Yang mengarahkan ke arah dharma (Seperti juga dharma diri sendiri)

260) vrishodarah: Ia yang merupakan sumber kehidupan

261) vardhanah: Maha pengasuh dan pemelihara

262) vardhamaanah: Ia yang dapat muncul dalam setiap dimensi

263) viviktah: Yang maha terpisah

264) shruti-saagarah: Samudra bagi semua kitab suci

265) subhujah: Ia yang mempunyai lengan anggun

266) durdurdharah: Ia yang tidak bisa dikenal oleh yogi-yogi yang besar

267) vaagmee: Ia yang paling ahli bicara dan berpidato

268) mahendrah: Raja dari Indra

269) vasudah: Ia yang memberi semua kekayaan

270) vasuh: Ia yang adalah kekayaan itu sendiri

271) naika-roopo: Ia yang mempunyai perwujudan yang tak terbatas

272) brihad-roopah: Sangat luas, dari dimensi-dimensi yang tanpa batas
273) shipivishtah: Yang memberi cahaya pada matahari
274) prakaashanah: Ia yang menerangi
275) ojas-tejo-dyutidharah: Penguasa dari vitalitas, cahaya dan kecantikan

276) prakaashaatmaa: Diri-Nya sendiri yang bercahaya

277) prataapanah: Energi termal; sumber dari panas

278) riddhah: Penuh dengan kemakmuran

279) spashtaaksharo: Ia yang ditandai oleh OM

280) mantrah: Sifat alami Mantram Veda

281) chandraamshuh: Sumber sinar dari bulan

282) bhaaskara-dyutih: Sumber cahaya dari matahari

283) amritaamsoodbhavo: Sumber cahaya bulan yang memberi rasa kepada sayur-mayur

284) bhaanuh: Yang mampu mengendalikan diri sendiri

285) shashabindhuh: Bagai bulan dengan suatu titik noktah

286) sureshvarah: Ia yang memiliki kemurahan hati yang luar biasa

287) aushadham: Yang paling ahli dalam pengobatan

288) jagatas-setuh: Ia yang merupakan jembatan dalam menyebrangi dunia material

289) satya-dharma-paraakramah: Ia yang selalu menang dalam pertempuran dalam menegakkan kebenaran

290) bhoota-bhavya-bhavan-naathah: Tuhan dari masa lampau, sekarang dan masa depan

291) pavanah: Sumber udara yang mengisi alam semesta

292) paavanah: Ia yang memberi kuasa penopang hidup pada udara

293) analah: Sumber Api

294) kaamahaa: Ia yang dapat menghancurkan semua keinginan

295) kaamakrit: Ia yang mewujudkan semua keinginan

296) kaantah: Ia yang memiliki wujud yang mempesona

297) kaamah: Ia yang paling dicintai semua insan

298) kaamapradah: Ia yang menyediakan objek yang diinginkan

299) prabhuh: Sang penguasa; Tuhan

300) yugaadi-krit: Pencipta Yuga

301) yugaavartah: Hukum yang menyertai waktu

302) naikamaayah: Ia yang wujud-wujud-Nya tiada akhirnya/tak terbatas

303) mahaashanah: Ia yang dapat memakan dan menghabiskan segalanya

304) adrishyah: Yang tak dapat dilihat

305) vyaktaroopah: Ia yang nampak jelas bagi seorang yogi

306) sahasrajit: Ia yang merupakan ribuan tempat yang selalu menguntungkan

307) anantajit: Selalu jaya

308) ishtah: Ia yang selalu terlibat dalam ritual-ritual Veda

309) visishtah: Yang paling mulia dan paling suci

310) sishteshtah: Kekasih yang terbesar

311) shikhandee: Ia yang memakai sebuah bulu merak

312) nahushah: Ia yang mengikat semua mahluk dengan maya

313) vrishah: Ia yang adalah dharma itu sendiri

314) krodhahaa: Ia yang menghancurkan kemarahan

315) krodhakrit-kartaa: Ia yang menghasilkan kemarahan melawan terhadap kecenderungan yang lebih rendah

316) visvabaahuh: Ia yang tangan berada di mana-mana

317) maheedharah: Yang menyokong bumi

318) achyutah: Ia yang tidak berubah

319) prathitah: Ia yang meliputi semuanya

320) praanah: Prana di dalam semua makhluk hidup

321) praanadah: Ia yang memberi prana

322) vaasavaanujah: Saudara Indra

323) apaam-nidhih: Harta dari perairan/samudra

324) adhishthaanam: Lapisan bawah dari seluruh alam semesta

325) apramattah: Ia yang tidak pernah salah memberi hukuman

326) pratishthitah: Ia yang tanpa sebab
327) skandah: Ia yang kemuliaan-Nya dinyatakan melalui Subrahmanya

328) skanda-dharah: Penegak dari kebenaran yang meremukkan

329) dhuryah: Ia yang mencipta tanpa sentakan

330) varadah: Ia yang menggenapi hadiah-hadiah

331) vaayuvaahanah: Pengontrol dari angin badai

332) vaasudevah: Ia yang berada dalam setiap insan dan Ia sendiri tidak terpengaruh oleh kondisi itu

333) brihat-bhaanuh: Ia yang menerangi dunia dengan sinar dari matahari dan bulan

334) aadidevah: Sumber utama dari segalanya

335) purandarah: Penghancur seluruh kota

336) ashokah: Ia yang tidak memiliki dukacita

337) taaranah: Ia yang memungkinkan yang lain untuk melintasi

338) taarah: Ia yang maha penyelamat

339) shoorah: Yang paling gagah berani

340) shaurih: Ia yang menjelma dalam dinasti dari Shoora

341) janeshvarah: Tuhan dari semua orang

342) anukoolah: Pemberi keselamatan untuk setiap orang

343) sataavarttah: Ia yang mengambil wujud-wujud yang tanpa batas

344) padmee: Ia yang memegang bunga padma

345) padmanibhekshanah: Ia yang bermata seperti bunga padma

346) padmanaabhah: Ia yang mempunyai suatu yang muncul dari pusarnya seperti bunga padma

347) aravindaakshah: Ia yang mempunyai memandang indah seperti bunga padma

348) padmagarbhah: Ia yang selalu bermeditasi seperti bunga padma di dalam hati

349) shareerabhrit: Ia yang menjaga setiap insan

350) maharddhi: Ia yang paling kemakmuran

351) riddhah: Ia yang mengekspansikan diri-Nya sebagai alam semesta

352) Vriddhaatmaa: Ia adalah yang paling mengerti masa lampau

353) mahaakshah: Ia yang memiliki penglihatan yang luar biasa

354) garudadhvajah: Ia yang mempunyai Garuda di bendera-Nya

355) atulah: Yang tidak ada taranya

356) sharabhah: Ia yang tinggal dan memberi sinar dalam setiap insan

357) bheemah: Ia yang paling mengerikan

358) samayajnah: Ia yang tidak menyembah siapapun

359) havirharih: Penerima dari semua persembahan

360) sarva-lakshana-lakshanyah: Mengetahui seluruh bukti

361) lakshmeevaan: Pasangan dari dewi Laksmi

362) samitinjayah: Ia yang selalu menang

363) viksharah: Yang kekal

364) rohitah: Ia yang menjelma sebagai ikan

365) maargah: Ia yang merupakan marga/jalan semua mahluk

366) hetuh: Penyebab segala sesuatu

367) daamodarah: Yang perutnya ditandai dengan tiga bentuk

368) sahah: Yang memikul segalanya

369) maheedharah: Yang menjaga peredaran bumi

370) mahaabhaago: Ia yang selalu diutamakan dalam setiap Yajna

371) vegavaan: Ia yang maha tangkas

372) amitaashanah: Ia yang memiliki selera yang tanpa batas

373) udbhavah: Asal mula segala sesuatu

374) kshobhanah: Penggerak segala sesuatu

375) devah: Ia yang menikmati segala sesuatu

376) shreegarbhah: Ia yang selalu diliputi oleh kemuliaan

377) parameshvarah: Tuhan Yang Maha Agung

378) karanam: Beliau merupakan segala alat
379) kaaranam: Sebab dari segala sebab
380) kartaa: Pelaku segala sesuatu
381) vikartaa: Pencipta dari variasi-variasi yang tak terhingga di alam semesta

382) gahanah: Yang tidak diketahui

383) guhah: Ia yang tinggal di dalam hati setiap insan

384) vyavasaayah: Yang selalu tegas dan pasti

385) vyavasthaanah: Ia yang merupakan lapisan paling bawah

386) samsthaanah: Otoritas yang terakhir dan utama

387) sthaanadah: Ia yang menganugerahkan kediaman tertinggi

388) dhruvah: Yang tak berubah di tengah-tengah yang berubah

389) pararddhih: Ia yang mempunyai manifestasi-manifestasi tertinggi

390) paramaspashtah: Yang paling giat

391) tushtah: Ia yang puas dengan suatu persembahan yang sederhana

392) pushtah: Beliau yang selalu penuh

393) shubhekshanah: Yang memiliki tatapan yang selalu menguntungkan

394) raamah: Ia yang paling tampan

395) viraamah: Yang memiliki kediaman yang sempurna

396) virajo: Ia yang tak bernafsu

397) maargah: Ia yang merupakan garis edar/jalan

398) neyah: Pemandu semua insan

399) nayah: Ia yang memiliki kepastian

400) anayah: Ia yang tidak dapat dipimpin oleh siapapun

401) veerah: Yang paling gagah berani

402) shaktimataam-shresthah: Terbaik di antara yang penuh kuasa

403) dharmah: Hukum dari setiap mahluk

404) dharmaviduttamah: Yang paling tinggi diantara realisasi

405) vaikunthah: Ia yang mengarahkan setiap mahluk dari ketersesatan

406) purushah: Ia yang terdapat di dalam semua tubuh mahluk hidup

407) praanah: Sumber hidup

408) praanadah: Pemberi kehidupan

409) pranavah: Ia yang selalu dipuji oleh para dewa

410) prituh: Yang diperluas / Maha luas

411) hiranyagarbhah: Sang maha pencipta

412) shatrughnah: Sang penghancur musuh

413) vyaaptah: Maha meresap kesegala hal

414) vaayuh: Sumber angkasa dan udara

415) adhokshajah: Ia yang vitalitasnya tidak pernah berkurang

416) rituh: Penyebab dari musim

417) sudarshanah: Ia yang pertemuannya selalu menguntungkan

418) kaalah: Ia yang menilai dan memberi penghakiman pada setiap mahluk

419) parameshthee: Ia yang memiliki segala pengalaman

420) parigrahah: Penerima segala sesuatu

421) ugrah: Yang paling mengerikan

422) samvatsarah: Tahun (sang waktu)
423) dakshah: Yang paling pintar
424) vishraamah: ia yang merupakan sandaran semua mahluk
425) vishva-dakshinah: Yang paling piawai, cekatan dan efisien
426) vistaarah: Ia yang merupakan perluasan yang paling luas
427) sthaavarah-sthaanuh: Yang tetap dan tidak bergerak
428) pramaanam: Ia yang paling tahan terhadap segala sesuatu
429) beejamavyayam: Benih yang kekal dan abadi
430) arthah: Ia yang disembah oleh semua mahluk/jiva
431) anarthah: Ia yang tidak perlu diberikan apa-apa lagi karena ia telah penuh dengan segala sesuatu
432) mahaakoshah: Ia yang mempunyai di sekitar cabang-cabang dia besar

433) mahaabhogah: Ia yang diliputi oleh kesenangan

434) mahaadhanah: Ia yang kekayaannya melebihi segalanya

435) anirvinnah: Ia yang tidak memiliki ketidak puasan

436) sthavishthah: Ia yang paling besar

437) a-bhooh: Ia yang tidak dilahirkan

438) dharma-yoopah: Tempat semua dharma bersandar

439) mahaa-makhah: Ia yang memiliki pengorbanan yang paling besar

440) nakshatranemir: Inti/sumber dari bintang-bintang

441) nakshatree: Raja diraja dari bintang-bintang

442) kshamah: Ia yang paling efisien dalam mengerjakan sesuatu

443) kshaamah: Ia yang tinggal tanpa kekurangan apapun

444) sameehanah: Ia yang keinginannya selalu menguntungkan

445) yajnah: Ia yang merupakan sifat alami yajna itu sendiri

446) ijyah: Ia yang paling cocok dilibatkan dalam yajna

447) mahejyah: Ia yang paling patut disembah

448) kratuh: Penerima korban suci binatang

449) satram: Pelindung dharma/kebaikan

450) sataam-gatih: Tempat perlindungan dharma/kebaikan

451) sarvadarshee: Yang mengetahui segala sesuatu

452) vimuktaatmaa: Ia yang paling bebas dan tidak dapat diikat

453) sarvajno: Maha tahu

454) jnaanamuttamam: Pengetahuan Yang Tertinggi

455) suvratah: Ia yang selalu penuh dengan janji yang murni

456) sumukhah: Ia yang mempunyai wajah yang paling mempesona

457) sookshmah: Ia yang maha halus

458) sughoshah: Ia yang merupakan bunyi yang paling menguntungkan

459) sukhadah: Pemberi dari segala kebahagiaan

460) suhrit: Sahabat semua makhluk

461) manoharah: Maha pencuri dari pikiran

462) jita-krodhah: Ia yang mampu menaklukkan kemarahan

463) veerabaahur: Ia yang memiliki lengan paling perkasa

464) vidaaranah: Ia yang dapat menghancurkan segala sesuatu

465) svaapanah: Ia yang mampu menyebabkan setiap orang tertidur

466) svavashah: Ia yang mempunyai segalanya dan berada di bawah kendali-Nya

467) vyaapee: Ia yang meliputi segalanya

468) naikaatmaa: Sumber dari atman yang tak terhingga

469) naikakarmakrit: Ia yang tindakannya paling banyak

470) vatsarah: Yang paling dapat dipercayai

471) vatsalah: Ia yang paling tersayang

472) vatsee: Ayah semua mahluk hidup

473) ratnagarbhah: Sumber segala batu permata

474) dhaneshvarah: Ia yang maha kaya

475) dharmagub: Ia yang melindungi dharma

476) dharmakrit: Ia yang bertindak selalu sesuai dengan dharma

477) dharmee: Pendukung dharma

478) duduk: Ia yang maha berada

479) asat: Sumber dari ilusi

480) ksharam: Ia yang merupakan perwujudan dari kematian

481) aksharam: Yang kekal

482) avijnaataa: Yang maha mengetahui sebagai paramatman yang berada dalam setiap insan

483) sahasraamshur: Yang tidak terhitung

484) vidhaataa: Maha pendukung segala sesuatu

485) kritalakshanah: Ia yang paling termasur
486) gabhastinemih: Pusat dari pemutar/pengendali yang universal
487) sattvasthah: Yang selalu dalam kondisi satvam
488) simhah: Yang mengambil perwujudan singa
489) bhoota-maheshvarah: Penguasa yang paling agung dari seluruh mahluk hidup
490) aadidevah: Yang paling pertama

491) mahaadevah: Yang paling berkuasa diantara penguasa

492) deveshah: Penguasa semua dewa

493) devabhrit-guruh: Penasehat Indra

494) uttarah: Ia yang mengangkat mahluk dari samudra samsara/ kelahiran dan kematian

495) gopatih: Ia yang paling mencintai sapi/gembala

496) goptaa: Pelindung segala sesuatu

497) jnaanagamyah: Ia yang melampoi pengetahuan yang murni

498) puraatanah: Ia yang ada sebelum adanya waktu

499) shareera-bhootabhrit: Ia yang menjaga setiap sifat, asal semua badan material terbentuk

500) bhoktaa: Ia yang maha senang

[dalam part.2 ini adalah dari yang pertama sampai yang ke-500, untuk membaca yang lainnya silahkan simak artikel part.3]

Translate »