Click gambar di atas untuk mendownload versi lengkap dalam file .pdf

Dari 107 Mantram di dalam artikel part.1 sebelumnya,  kita dapat menemukan 1000 Nama Suci Tuhan, yaitu;

1) vishvam: Beliau yang menguasai alam semesta,  virat-purusha
2) vishnuh: Beliau yang meliputi segalanya
3) vashatkaarah: Beliau yang selalu disembah oleh semua mahluk
4) bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh: Penguasa masa lalu, sekarang dan yang akan datang
5) bhoota-krit: Pencipta segala ciptaan
6) bhoota-bhrit: Beliau yang memelihara semua ciptaan
7) bhaavo: Penyebab segala yang menjadi bergerak dan tidak bergerak
8 )bhootaatmaa: Sumber hidup dari segala yang hidup
9) bhoota-bhaavanah: Penyebab dari penciptaan dan pertumbuhan/perkembangan
10) pootaatmaa: Beliau yang merupakan intisari yang paling mulia
11) paramaatmaa: Sumber dari semua Atman / Jiwa
12) muktaanaam paramaa gatih: Tujuan terakhir yang dicapai oleh Atman yang mencapai pembebasan
13) avyayah: Yang tanpa kehancuran
14) purushah: Beliau yang tinggal di kota yang memiliki sembilan gerbang
15) saakshee: Saksi agung segala sesuatu
16) kshetrajnah: Yang maha mengetahui
17) akshara: Tidak dapat dimusnahkan
18) yogah: Beliau yang maha menginsyafi yoga
19) yoga-vidaam netaa: Penuntun setiap mahluk yang mengetahui yoga
20) pradhaana-purusheshvarah: Penguasa pradhaana dan purusha
21) naarasimha-vapuh: Beliau yang berwujud manusia berkepala singa
22) shreemaan: Beliau yang selalu bersama dewi Sri

23) keshavah: Beliau yang memiliki ikat rambut yang maha cantik/menarik
24) purushottamah: Pengendali segala sesuatu
25) sarvah: Yang maha segalanya
26) sharvas: Yang maha menguntungkan
27) shivah: Beliau yang selalu suci
28) sthaanuh: Penyangga, kebenaran yang tidak berubah
29) bhootaadih: Penyebab dari lima elemen utama
30) nidhir-avyayah: harta yang maha abadi
31) sambhavah: Pengendali dari kebebasannya sendiri
32) bhaavanah: Pemberi segala sesuatu kepada penyembahnya
33) bhartaa: Penguasa seluruh kehidupan
34) prabhavah: Sumber dari lima elemen utama
35) prabhuh: Yang Maha Kuasa

36) eeshvarah: Ia yang dapat melakukan apapun tanpa bantuan

37) svayambhooh: Ia yang menjelma dari diri-Nya

38) shambhuh: Ia yang membawa keberuntungan

39) aadityah: Putra Aditi (Vaamana)

40) pushkaraakshah: Ia yang mempunyai mata seperti bunga teratai
41) mahaasvanah: Ia yang mempunyai suatu suara yang berderap

42) anaadi-nidhanah: Ia tanpa asal-muasal dan tanpa akhir

43) dhaataa: Ia yang merupakan sumber dari segala pengalaman

44) vidhaataa: Penentu semua hasil perbuatan

45) dhaaturuttamah: Lebih halus dari atom

46) aprameyah: Ia yang tidak bisa dirasakan

47) hrisheekeshah: Penguasa semua indria

48) padmanaabhah: Sumber bunga padma Brahma yang muncul dari pusar-Nya

49) amaraprabhuh: Tuhan para Dewa

50) vishvakarmaa: Pencipta alam semesta

51) manuh: Ia yang telah menyabdakan mantra-mantra Veda

52) tvashtaa: Ia yang membuat hal-hal kecil menjadi sangat besar

53) sthavishtah: Yang maha besar

54) sthaviro dhruvah: Yang paling purba dan tidak berubah

55) agraahyah: Ia yang tidak dapat dirasa secara sensual

56) shaashvatah: Ia yang selalu tetap sama

57) krishno: Ia yang berkulit gelap

58) lohitaakshah: Ia yang bermata merah

59) pratardanah: Maha penghancur

60) prabhootas: Yang selalu penuh

61) trikakub-dhaama: Dukungan dari ke tiga tempat tinggal

62) pavitram: Ia yang memberi kemurnian kepada hati

63) mangalam param: Yang paling menguntungkan

64) eeshanah: Pengontrol dari lima unsur-unsur uatama

65) praanadah: Ia yang memberi hidup

66) praano: Ia yang hidup

67) jyeshthah: Ia yang paling tua

68) shreshthah: paling Agung

69) prajaapatih: Tuhan dari semua makhluk

70) hiranyagarbhah: Ia yang sebagai dasar material

71) bhoogarbhah: Ia yang merupakan kandungan/sumber dunia material

72) maadhavah: Suami dewi Lakshmi

73) madhusoodanah: Yang membunuh raksasa Madhu

74) eeshvarah: Maha pengendali

75) vikramee: Ia yang maha pemberani

76) dhanvee: Ia yang selalu mempunyai haluan/busur ilahi

77) medhaavee: Yang maha cerdas

78) vikramah: Ia yang langkahnya maha lebar (Vaamana)

79) kramah: Yang meliputi segalanya

80) anuttamah: Yang tidak terbandingkan besarnya

81) duraadharshah: Yang tidak dapat diserang
82) kritajnah: Yang mengetahui segalanya
83) kritih: Yang memberikan ganjaran segala tindakan
84) aatmavaan: Yang berada dalam hati semua insan
85) sureshah: Yang paling mulia diantara para dewa/Tuhan para dewa
86) sharanam:Tempat perlindungan
87) sharma: Yang memiliki kebahagiaan yang tak terbatas
88) visva-retaah: Benih dari alam semesta
89) prajaa-bhavah: Sumber dari semua praja
90) ahah: Ia yang merupakan waktu yang abadi
91) samvatsarah: Sumber dari konsep waktu

92) vyaalah: Penguasa para naga

93) pratyayah: Sumber pengetahuan

94) sarvadarshanah: Maha melihat

95) ajah: Yang tidak terlahirkan

96) sarveshvarah: Maha pengendali

97) siddhah: Yang paling terkenal

98) siddhih: Ia yang memberi Moksha

99) sarvaadih: Awal dari segala sesuatu

100) achyutah: Yang paling manjur

101) vrishaakapih: Ia yang mengangkat dan menjaga dunia pada koridor dharma

102) ameyaatmaa: Ia yang menjelma di dalam variasi wujud yang tanpa batas

103) sarva-yoga-vinissritah: Ia yang bebas dari segala ikatan

104) vasuh: Pendukung dari semua unsur-unsur

105) vasumanaah: Yang memiliki pikiran yang paling murni

106) satyah: Sumber Kebenaran

107) samaatmaa: Ia yang sama di dalam segala sesuatu

108) sammitah: Ia yang diterima oleh semua penguasa (penguasa dari semua penguasa)

109) samah: Yang maha sama

110) amoghah: Yang selalu bermanfaat

111) pundareekaakshah: Ia yang tinggal di dalam hati

112) vrishakarmaa: Ia yang tindakannya selalu benar

113) vrishaakritih: Perwujud dari dharma

114) rudrah: Ia yang dapat membuat semua orang menangis

115) bahu-shiraah: Ia yang mempunyai banyak kepala

116) babhrur: Ia yang menguasai semua isi dunia

117) vishvayonih: Kandungan dari alam semesta

118) shuchi-shravaah: Ia yang mempunyai nama-nama indah/cantik dan suci

119) amritah: Abadi

120) shaashvatah-sthaanur: Tak tergerakkan dan permanen

121) varaaroho: Tujuan paling agung

122) mahaatapaah: Ia yang merupakan tapa paling agung

123) sarvagah: Yang meliputi segalanya

124) sarvavid-bhaanuh: Yang mengetahui segala sesuatu dan bercahaya

125) vishvaksenah: Ia yang dapat melawan tanpa pasukan/bala tentara

126) janaardanah: Ia yang memberi kegembiraan kepada orang-orang yang baik

127) vedah: Ia yang adalah Veda itu sendiri

12