Click gambar di atas untuk mendownload artikel secara lengkap dalam bentuk file .pdf

501) kapeendrah: Tuan dari semua kera (Rama)
502) bhooridakshinah: Ia yang selalu dapat memberikan hadiah sebesar apapun
503) somapah: Ia yang mengambil Soma di dalam yajna

504) amritapah: Ia yang meminum amrta

505) somah: Ia yang memberikan nutrisi pada setiap tanaman

506) purujit: Ia yang menaklukkan semua musuh

507) purusattamah: Yang terbesar dari yang besar

508) vinayah: Ia yang menghancurkan mereka yang jahat

509) jayah: Yang selalu jaya/pemenang

510) satyasandhah: Ia yang selalu mengambil keputusan yang selalu benar

511) daashaarhah: Ia yang muncul dalam klan Dasarha

512) saatvataam-patih: Tuhan dari para Satvata

513) jeevah: Ia yang berfungsi sebagai ksetrajna

514) vinayitaa-saakshee: Cermin dari kesopanan

515) mukundah: Pemberi pembebasan

516) amitavikramah: Sumber keberanian yang tak terkira

517) ambho-nidhir: Lapisan bawah dari empat jenis dari mahluk

518) anantaatmaa: Yang tidak terbatas

519) mahodadhishayah: Ia yang bersandar pada samudra yang maha luas

520) antakah: Sumber kematian

521) ajah: Ia yang tidak terlahirkan

522) mahaarhah: Ia yang berhak atas penyembahan yang paling tinggi

523) svaabhaavyah: Selalu mewujudkan sesuai dengan kehendaknya sendiri

524) jitaamitrah: Ia yang menaklukkan semua musuh

525) pramodanah: Ia yang penuh dengan kebahagiaan

526) aanandah: Sumber kebahagiaan yang murni

527) nandanah: Ia yang membuat yang lain berbahagia

528) nandah: bebas dari semua kesenangan duniawi

529) satyadharmaa: Ia yang di dalam diri-Nya memiliki semua dharma yang benar

530) trivikramah: Ia yang mengambil tiga langkah

531) maharshih kapilaachaaryah: Ia yang menjelma sebagai Kapila, orang bijaksana yang besar

532) kritajnah: Ia yang maha mengetahui semua ciptaan

533) medineepatih: Tuhan dari bumi
534) tripadah: Ia yang mengambil tiga langkah
535) tridashaadhyaksho: Tuan dari tiga bagian kesadaran
536) mahaashringah: Trompet yang maha besar (Matsya)
537) kritaantakrit: Penghancur dari ciptaan
538) mahaavaraaho: Ia yang mengambil perwujudan babi yang maha besar
539) govindah: Ia yang mengetahui seluruh Veda
540) sushenah: Ia yang memiliki tentara yang memikat
541) kanakaangadee: Pemakai dari gelang-gelang bright-as-gold

542) guhyo: Yang paling misterius

543) gabheerah: Yang tak dapat diduga

544) gahano: Yang tak dapat tembus

545) guptah: Yang paling rahasia

546) chakra-gadaadharah: Yang bersenjatakan cakra dan gada

547) vedhaah: Sang maha pencipta alam semesta

548 ) svaangah: Ia yang memiliki badan yang paling sempurna

549) ajitah: Yang tidak ada satu mahlukpun dapat menklukkannya

550) krishnah: Ia yang berkulit gelap dan yang paling menarik

551) dridhah: Yang paling kokoh

552) sankarshanochyutah: Ia yang menyerap keseluruhan ciptaan ke dalam sifat-Nya dan tidak pernah merosot

553) varunah: Ia yang terletak di horison

554) vaarunah: Ia yang menjelma sebagai putra Varuna (Vasistha atau Agastya)

555) vrikshah: Sumber segala pohon

556) pushkaraakshah: Ia yang pandangannya seperti bunga padma

557) mahaamanaah: Ia yang pikirannya maha besar

558) bhagavaan: Ia yang miliki enam kekayaan

559) bhagahaa: Ia yang menghancurkan enam kekayaan selama pralaya

560) aanandee: Ia yang merupakan sumber dan pemberi kesenangan

561) vanamaalee: Ia yang memakai karangan bunga dari bunga hutan

562) halaayudhah: Ia yang mempunyai suatu bajak sebagai senjatanya

563) aadityah: Ia yang muncul sebagai putra dari Aditi

564) jyotiraadityah: Sumber gemerlap dari matahari

565) sahishnuh: Ia yang dengan dapat muncul sebagai dualitas

566) gatisattamah: Tempat perlindungan yang terakhir untuk semua penyembah

567) sudhanvaa: Ia yang mempunyai Shaarnga

568) khanda-parashur: Ia yang bersenjatakan kapak

569) daarunah: Ia yang tidak mengenal ampun pada yang jahat

570) dravinapradah: Ia yang dapat memberi kekayaan yang berlimpah

571) divah-sprik: Ia yang mampu menjangkau langit

572) sarvadrik-vyaaso: Ia yang menciptakan banyak orang bijak

573) vaachaspatir-ayonijah: Ia yang merupakan penguasa semua vidya dan Ia yang tidak terlahirkan dari kandungan

574) trisaamaa: Ia yang dimuliakan oleh para dewa, Vrata dan Saaman

575) saamagah: Pelantun lagu-lagu sama yang paling hebat

576) saama: Sama Veda

577) nirvaanam: Penuh dengan kebahagiaan

578) bheshajam: Ia yang paling ahli dalam ilmu pengobatan

579) bhishak: Tabib/dokter yang paling utama

580) samnyaasa-krit: Ia yang merupakan institusi sannyasa

581) samah: Ia yang paling tenangkan

582) shaantah:Yang selalu dalam kedamaian
583) nishthaa: Ia yang adalah tempat kediaman seluruh jiva
584) shaantih: Ia yang secara alami adalah kedamaian itu sendiri
585) paraayanam: Ia adalah jalan pembebasan
586) shubhaangah: Ia yang memiliki bentuk yang paling indah
587) shaantidah: Pemberi kedamaian
588) shrashtaa: Pencipta segala sesuatu
589) kumudah: Ia yang paling senang/gembira di muka bumi
590) kuvaleshayah: Ia yang tinggal dan bertapa di dalam air
591) gohitah: Ia yang paling berperan dalam penyelamatan sapi
592) gopatih: Suami Ibu pertiwi

593) goptaa: Pelindung  alam semesta

594) vrishabhaaksho: Ia yang tatapan matanya penuh dengan keinginan

595) vrishapriyah: Ia yang sangat suka atas dharma

596) anivartee: Ia yang tidak pemah mundur

597) nivrittaatmaa: Ia yang selalu mengendalikan indria secara penuh

598) samksheptaa: Ia yang paling kebal

599) kshemakrit: Pelaku dari yang baik

600) shivah: Yang selalu menguntungkan

601) shreevatsa-vakshaah: Ia yang mempunyai sreevatsa di dada-Nya

602) shrevaasah: Yang dipercayai oleh Sree/Sri

603) shreepatih: Tuhan dari Laksmi

604) shreemataam varah: Terbaik diantar yang agung

605) shreedah: Pemberi dan sumber dari kekayaan

606) shreeshah: Tuhan dari Sree

607) shreenivaasah: Ia yang tinggal bersama orang-orang yang baik

608) shreenidhih: Harta dari Sree

609) shreevibhaavanah: Distributor dari Sree

610) shreedharah: Pemilik dari Sree

611) shreekarah: Ia yang memberi Sree

612) shreyah: Ia yang merupakan sumber pembebasan

613) shreemaan: Penguasa dari Sree

614) loka-trayaashrayah: Tempat perlindungan ke tiga dunia

615) svakshah: Ia yang memiliki mata yang paling indah

616) svangah: Ia yang memiliki urat-urat yang indah

617) shataanandah: Ia yang merupakan sumber variasi dan kegembiraan yang tanpa batas

618) nandih: Kebahagiaan yang tanpa batas

619) jyotir-ganeshvarah: Tuhan dari benda angkasa bercahaya di dalam alam semesta

620) vijitaatmaa: Ia yang telah menaklukkan organ perasa

621) vidheyaatmaa: Ia yang selalu tersedia bagi penyembah-Nya dalam hubungan cinta kasih

622) sat-keertih: Sumber ketenaran yang murni

623) chinnasamshayah: Ia yang selalu dalam posisi diam

624) udeernah: Ia yang maha besar

625) sarvatah-chakshuh: Ia yang mempunyai mata di mana-mana

626) aneeshah: Ia yang tidak satu mahlukpun dapat berkuasa di atas-Nya

627) shaashvata-sthirah: Ia yang stabil dan kekal

628) bhooshayah: Ia yang tinggal di samudra (Rama)

629) bhooshanah: Ia yang menghiasi dunia

630) bhootih: Ia yang keberadaannya selalu murni

631) vishokah: Tanpa dukacita

632) shoka-naashanah: Sang pemusnah dukacita

633) archishmaan: Yang bercahaya

634) architah: Ia yang terus menerus disembah oleh para penyembah-Nya

635) kumbhah: Ia yang terdiri atas segala hal

636) vishuddhaatmaa: Ia yang mempunyai jiwa yang paling murni

637) vishodhanah: Bahan pembersih yang paling utama

638) anniruddhah: Ia yang tak terkalahkan oleh setiap musuh

639) apratirathah: Ia yang tidak memiliki musuh yang dapat mengancam-Nya

640) pradyumnah: Yang maha kaya

641) amitavikramah: Sumber keberanian yang tak terkira

642) kaalanemi-nihaa: Pembunuh Kalanemi

643) veerah: Pemenang yang gagah berani

644) shauri: Ia yang selalu mempunyai keberanian yang tak terkalahkan

645) shoora-janeshvarah: Tuhan dari mereka yang gagah berani

646) trilokaatmaa: Beliau sendiri adalah tiga dunia tersebut

647) trilokeshah: Tuhan dari ke tiga dunia

648) keshavah: Yang merupakan sumber cahaya yang menerangi alam semesta

649) keshihaa: Pembunuh raksasa Kesi

650) harih: Ia yang maha perusak

651) kaamadevah: Ia yang merupakan sumber cinta dan kasih sayang

652) kaamapaalah: Menggenapi keinginan-keinginan

653) kaamee: Ia yang telah memenuhi Semua keinginan-Nya

654) kaantah: Yang memiliki wujud yang sangat memikat

655) kritaagamah: Penulis dari kitab suci agama

656) anirdeshya-vapuh: Ia yang memiliki perwujudan yang tidak terdeskripsikan

657) vishnuh: Ia yang berada di mana-mana

658) veerah: Yang paling berani

659) anantah: Yang tidak berakhir

660) dhananjayah: Ia yang memperoleh kekayaan melalui penaklukan

661) brahmanyah: Pelindung dari Brahman (berhubungan dengan Narayana)

662) brahmakrit: Ia yang bertindak untuk Brahman

663) brahmaa: Sang maha pencipta

664) brahma: Ia yang paling besar

665) brahma-vivardhanah: Ia yang meningkatkan Brahman

666) brahmavid: Ia yang mengenal Brahman

667) braahmanah: Ia yang telah menyadari Brahman

668) brahmee: Ia yang ada bersama Brahma

669) brahmajno: Ia yang mengenal sifat alami Brahman

670) braahmana-priyah: Yang aling sayang pada para brahmana

671) mahaakramo: Yang memiliki langkah yang besar

672) mahaakarmaa: Ia yang melaksanakan perbuatan-perbuatan besar

673) mahaatejaah: Ia yang merupakan gemerlap yang paling besar

674) mahoragah: Ia yang mengambil perwujudan naga yang maha besar

675) mahaakratuh: Korban suci yang paling besar

676) mahaayajvaa: Ia yang melaksanakan yajna besar

677) mahaayajnah: Yajna yang besar

678) mahaahavih: Persembahan yang besar

679) stavyah: Ia yang adalah obyek dari semua pujian

680) stavapriyah: Ia yang dilibatkan melalui doa

681) stotram: Himne

682) stutih: Tindakan yang paling terpuji / pujian

683) stotaa: Ia yang dipuja atau dipuji

684) ranapriyah: Ia yang menikmati pertempuran

685) poornah: Ia yang maha lengkap

686) poorayitaa: Yang maha menggenapi

687) punyah: Yang paling suci

688) punya-keertir: Kemasyuran yang suci

689) anaamayah: Ia yang tidak menderita penyakit-penyakit

690) manojavah: Ia yang maha cepat seperti pikiran

691) teerthakaro: Guru tirtha

692) vasuretaah: Ia yang hakekatnya adalah keemasan

693) vasupradah: Pemberi kekayaan yang tidak terikat

694) vasupradah: Pemberi keselamatan, kekayaan yang terbesar

695) vaasudevo: Ia yang muncul sebagai putra Vasudeva

696) vasuh: Tempat perlindungan untuk semua mahluk

697) vasumanaah: Ia yang penuh perhatian kepada segalanya

698) havih: Sumber dari kewajiban

699) sadgatih: Tujuan dari orang-orang yang baik

700) satkritih: Ia yang penuh dengan tindakan-tindakan baik

701) satta: Yang satu, tiada duanya

702) sadbhootih: Ia yang mempunyai kemuliaan-kemuliaan dan kekayaan

703) satparaayanah: Tujuan yang maha mutlak

704) shoorasenah: Ia yang mempunyai bala tentara yang paling gagah berani

705) yadu-shresthah: Terbaik di antara kaum Yadava

706) sannivaasah: Yang terbaik diantara yang baik

707) suyaamunah: Ia yang dipikirkan dan dihadirkan oleh orang-orang di tepi sungai Yamuna

708) bhootaavaaso: Tempat hunian dan sumber setiap elemen

709) vaasudevah: Ia yang membungkus dunia dengan Maya

710) sarvaasunilayah: Tempat kediaman seluruh energi kehidupan

711) analah: Yang memiliki kekayaan, kuasa dan kemuliaan yang tak terbatas

712) darpahaa: Penghancur orang-orang yang berpikiran jahat

713) darpadah: Ia yang menciptakan kebanggaan, atau yang terbaik di antara yang saleh

714) driptah: Ia yang berada dalam kebahagiaan yang tak terbatas

715) durdharah: Obyek perenungan

716) athaaparaajitah: Ia yang tak terkalahkan

717) vishvamoortih: Perwujudan seluruh alam semesta

718) mahaamortir: Yang memiliki wujud yang maha besar

719) deeptamoortir: Ia yang memiliki perwujudan yang gemerlap

720) a-moortirmaan: Ia yang tidak berwujud

721) anekamoortih: Ia yang memiliki wujud yang beraneka ragam

722) avyaktah: Yang tidak termanifestasikan

723) shatamoortih: Yang memiliki banyak perwujudan

724) shataananah: Yang memiliki banyak muka

725) ekah: Yang tunggal/esa

726) naikah: Yang maha banyak

727) savah: Ia yang merupakan korban suci yang alami

728) kah: Ia yang memiliki sifat kebahagiaan secara alami

729) kim:  Jawaban dari semua pertanyaan “apa?”

730) yat: Jawaban dari semua pertanyaan “yang mana?”

731) tat: Itu yang hanya satu

732) padam-anuttamam: Kesempurnaan yang tidak dapat dibandingkan

733) lokabandhur: Sahabat dunia

734) lokanaathah: Tuhan dunia

735) maadhavah: Yang menjelma di dalam keluarga Madhu

736) bhaktavatsalah: Ia yang mencintai para penyembah-Nya

737) suvarna-varnah: Ia yang berwarna keemasan

738) hemaangah: Ia yang mempunyai anggota badan dan otot emas

739) varaangah: Ia yang memiliki badan yang sangat indah

740) chandanaangadee: Ia yang mempunyai gelang-gelang menarik

741) veerahaa: Penghancur para pahlawan yang gagah berani

742) vishama: Ia yang tiada duanya dan tidak terbandingkan

743) shoonyah: Ia yang maha kosong

744) ghritaaseeh: Ia yang tidak memerlukan apapun untuk keinginan yang baik

745) acalah: Yang tidak bergerak

746) chalah: Yang selalu bergerak dan aktif

747) amaanee: Tanpa kesombongan yang palsu

748) maanadah: Ia sebagai penyebab keakuan palsu pada badan mahluk hidup oleh tenaga maya-Nya

749) maanyah: Ia yang paling dihormati

750) lokasvaamee: Tuhan dari alam semesta

751) trilokadhrik: Ia yang mendukung tiga dunia

752) sumedhaa: Ia yang mempunyai kecerdasan yang paling murni

753) medhajah: Yang muncul dari korban suci

754) dhanyah: Yang paling beruntung

755) satyamedhah: Yang memiliki kecerdasan yang tidak peranah gagal

756) dharaadharah: Yang mendukung bumi

757) tejovrisho: Ia yang memperlihatkan cahaya yang menyilaukan

758) dyutidharah: Ia yang wujudnya bercahaya

759) sarva-shastra-bhritaam-varah: Terbaik dari mereka yang menggunakan senjata-senjata

760) pragrahah: Penerima dari semua persembahan

761) nigrahah: Pembunuh yang paling utama

762) vyagrah: Ia yang disibukkan memenuhi keinginan-keinginan penyembah-Nya

763) naikashringah: Ia yang mempunyai banyak tanduk

764) gadaagrajah: Ia yang dilibatkan melalui mantra

765) chaturmoortih: Yang memiliki empat perwujudan

766) chaturbaahuh: Yang memiliki empat tangan

767) chaturvyoohah: Ia yang menyatakan diri-Nya secara dinamis di dalam empat vyooha

768) chaturgatih: Tujuan yang terakhir empat varna dan asrama

769) chaturaatmaa: Yang memiliki pikiran yang paling bersih

770) chaturbhaavas: Sumber dari empat

771) chatur-vedavid: Yang mengetahui empat veda/catur veda

772) ekapaat:  Ia yang merupakan satu pijakan

773) samaavartah: Ia yang paling efisien dalam berbagai hal

774) nivrittaatmaa: Ia yang selalu dalam kesadaran

775) durjayah: Yang tak terkalahkan

776) duratikramah: Ia yang sulit untuk ditentang

777) durlabhah: Ia yang hanya dapat diperoleh dengan usaha

778) durgamah: Ia yang yang disadari dengan usaha yang besar

779) durgah: Ia yang tidak mudah menjadi ribut/riuh

780) duraavaasah: Ia yang tidak mudah untuk ditahan

781) duraarihaa: Pembunuh para asura

782) shubhaangah: Ia yang memiliki perwujudan yang mempesona

783) lokasaarangah: Ia yang memahami alam semesta

784) sutantuh: Ia yang memiliki ekspansi yang sangat indah

785) tantu-vardhanah: Ia yang mendukung kesinambungan pengendalian keluarga

786) indrakarmaa: Ia yang selalu melaksanakan tindakan-tindakan menguntungkan dengan senang

787) mahaakarmaa: Ia yang memiliki tindakan yang maha besar

788) kritakarmaa: Ia yang selalu memenuhi sesuatu tindakan

789) kritaagamah: Penulis dari Veda

790) udbhavah: Sumber yang utama

791) sundarah: Yang memiliki kecantikan yang tiada bandingannya

792) sundah: Ia yang memiliki kemurahan hati yang paling besar

793) ratna-naabhah: Yang memiliki pusar yang indah/cantik

794) sulochanah: Ia yang mempunyai kebanyakan mata memikat

795) arkah: Ia adalah dalam wujud matahari

796) vaajasanah: Pemberi uatama dari makanan

797) shringee: Yang memiliki tanduk yang paling utama

798) jayantah: Penakluk semua musuh

799) sarvavij-jayee: Ia yang selalu menang dan maha tahu

800) suvarna-binduh: Yang memiliki badan berseri-seri seperti emas

801) akshobhyah: Ia yang selalu tenang

802) sarva-vaageeshvareshvarah: Yang paling ahli dalam berbicara

803) mahaahradah: Ia yang seperti kolam renang besar yang menyegarkan

804) mahaagartah: Ia yang bagai Jurang/celah yang besar

805) mahaabhootah: Pencipta yang paling agung

806) mahaanidhih: Yang merupakan kediaman yang paling besar

807) kumudah: Ia yang membuat bumi bergembira

808) kundarah: Ia yang mampu mengangkat bumi

809) kundah: Ia yang secantik bunga kunda

810) parjanyah: Ia yang seperti menahan awan-awan yang akan menjadi hujan

811) paavanah: Ia yang selalu murni

812) anilah: Ia yang tidak pernah tergelincir

813) amritaashah: Ia yang keinginannya selalu terpenuhi

814) amritavapuh: Ia yang memiliki wujud yang abadi

815) sarvajna: Maha mengetahui

816) sarvato-mukhah: Ia yang memiliki muka yang menghadap kemana-mana

817) sulabhah: Ia yang selalu siap tersedia

818) suvratah: Ia yang telah mengambil wujud-wujud paling menguntungkan

819) siddhah: Ia yang maha sempurna

820) shatrujit: Ia yang selalu menang atas musuh-musuh-Nya

821) shatrutaapanah: Ia yang paling panas dan menakutkan bagi musuh-musuh-Nya

822) nyagrodhah: Ia yang menyelubungi diri-Nya dengan Maya

823) udumbarah: Sumber nutrisi dari semua mahluk hidup

824) ashvattas: Ia adalah pohon kehidupan

825) chaanooraandhra-nishoodanah: Pembunuh raksasa Canura

826) sahasraarchih: Ia yang mempunyai ribuan sinar

827) saptajihvah: Ia yang menyatakan dirinya seperti tujuh lidah-lidah api (Jenis dari agni)

828) saptaidhaah: Tujuh jenis cahaya di dalam nyala api

829) saptavaahanah: Ia yang memiliki wahana dari tujuh kuda

830) amoortih: Ia yang tanpa bentuk

831) anaghah: Ia yang tidak berdosa

832) acintyo: Ia yang tidak dapat dibayangkan, dibayangkan dan dipahami

833) bhayakrit: Sumber dari segala sumber ketakutan

834) bhayanaashanah: Maha penghancur dari ketakutan itu sendiri

835) anuh: Yang paling halus

836) brihat: Yang terbesar

837) krishah: Yang paling lembut, enak/menyenangkan, paling kurus

838) sthoolah: Ia adalah yang paling gemuk

839) gunabhrit: Ia yang selalu memberi dukungan

840) nirgunah: Tanpa perwujudan dan sifat

841) mahaan: Yang paling perkasa

842) adhritah: Tanpa memerlukan dukungan

843) svadhritah: Yang mendukung dirinya sendiri

844) svaasyah: Ia yang mempunyai wajah yang bercahaya

845) praagvamshah: Ia yang memiliki asal-muasal yang paling purba

846) vamshavardhanah: Ia yang melipatgandakan keturunan

847) bhaarabhrit: Ia yang membawa mendukung alam semesta yang tidak terkira jumlahnya

848) kathitah: Ia yang dimuliakan di dalam semua kitab suci

849) yogee: Ia yang dapat disadari melalui yoga

850) yogeeshah: Raja para yogi

851) sarvakaamadah: Ia yang memenuhi semua keinginan penyembah-penyembah-Nya yang benar

852) aashramah: Tempat berlindung

853) shramanah: Ia yang memperdaya orang-orang duniawi

854) kshaamah: Ia yang dapat menghancurkan segalanya

855) suparnah: Ia yang bagai daun keemasan

856) vaayuvaahanah: Ia yang mampu mengendalikan angin

857) dhanurdharah: Ia yang memegang dan menggunakan busur

858) dhanurvedah: Ia yang merupakan sumber ilmu memanah

859) dandah: Ia yang menghukum orang jahat

860) damayitaa: Maha pengendali

861) damah: Ia yang merupakan keindahan itu sendiri

862) aparaajitah: Ia yang tidak bisa dikalahkan

863) sarvasahah: Ia yang membawa seluruh alam semesta

864) aniyantaa: Ia yang tidak memiliki pengontrol

865) niyamah: Ia yang bukanlah di bawah hukum siapapun

866) ayamah: Ia yang tidak mengenal kematian

867) sattvavaan: Ia yang penuh dengan perbuatan yang gagah berani dan keberanian

868) saattvikah: Ia yang penuh dengan kualitas yang satvik

869) satyah: Penuh dengan kebenaran

870) satya-dharma-paraayanah: Ia yang tinggal dengan kebenaran dan dharma

871) abhipraayah: Ia yang dicari oleh mereka yang mencari yang tidak terbatas

872) priyaarhah: Ia yang berhak atas semua cinta kasih

873) arhah: Ia yang paling layak untuk disembah

874) priyakrit: Ia yang selalu dapat memenuhi keinginan

875) preetivardhanah: Ia yang meningkatkan kegembiraan di dalam hati penyembah-Nya

876) vihaayasa-gatih: Ia yang perjalanan dalam suatu ruang/angkasa

877) jyotih: Ia yang bercahaya sendiri

878) suruchih: Ia yang menjelma sebagai alam semesta

879) hutabhuk: Ia yang menyenangi semua persembahan yajna

880) vibhuh: Ia yang meliputi segalanya

881) ravih: Ia yang dapat mengeringkan apapun

882) virochanah: Ia yang bersinar di dalam wujud-wujud yang berbeda

883) sooryah: Ia yang merupakan sumber dari segala yang dilahirkan

884) savitaa: Ia yang dari dalam dirinya sendiri membawa maju alam semesta

885) ravilochanah: Ia yang matanya adalah bagaikan matahari

886) anantah: Ia yang tiada akhir

887) hutabhuk: Ia yang menerima segala korban suci

888) bhoktaaa: Ia yang maha senang

889) sukhadah: Pemberi kebahagiaan pada mereka yang dibebaskan dari alam material

890) naikajah: Ia yang muncul dalam banyak penjelmaan

891) agrajah: Ia yang paling sulung

892) anirvinnah: Ia yang merasakan tanpa kekecewaan

893) sadaamarshee: Ia yang mengampuni kesalahan-kesalahan penyembah-penyembah-Nya

894) lokaadhishthaanam: Ia adalah apisan terbawah dari alam semesta

895) adbhutah: Yang paling menakjubkan

896) sanaat: Yang tanpa awal dan akhir

897) sanaatanatamah: Ia yang mrupakan yang paling lampau

898) kapilah: Ia yang paling bijaksana (Kapila)

899) kapih: Ia yang dapat meminum air tanpa batas

900) apyayah: Ia yang merupakan tempat dimana alam semesta bergabung

901) svastidah: Pemberi Svasti

902) svastikrit: Ia yang dapat merebut segala keuntungan

903) svasti: Ia yang adalah sumber dari semua keuntungan

904) svastibhuk: Ia yang terus menerus menikmati keuntungan

905) svastidakshinah: Distributor dari yang menguntungkan

906) araudrah: Ia yang tidak memiliki emosi negatif

907) kundalee: Ia yang memakai anting-anting ikan hiu

908) chakree: Pemilik dari sudarsan chakra

909) vikramee: Ia yang paling berani

910) oorjita-shaasanah: Ia yang memerintah dengan tangan-Nya

911) shabdaatigah: Ia yang melebihi semua kata-kata

912) shabdasahah: Ia yang melibatkan diri-Nya dalam deklarasi-deklarasi Veda

913) shishirah: Sumber dari musim dingin

914) sharvaree-karah: Pencipta dari kegelapan

915) akroorah: Yang tidak pernah kejam

916) peshalah: Ia yang paling lembut

917) dakshah: Ia yang paling cepat

918) dakshinah: Ia yang paling bebas

919) kshaminaam-varah: Ia yang paling kesabaran berhadapan dengan orang yang berdosa

920) vidvattamah: Ia yang mempunyai hikmat yang terbesar

921) veetabhayah: Ia yang tidak memiliki ketakutan

922) punya-shravana-keertanah: Ia yang mendengar seluruh kejayaan, penyebab tumbuhnya kemuliaan

923) uttaaranah: Ia yang mengangkat semua mahluk dari lautan ketidakabadian

924) dushkritihaa: Ia yang merusak segala tindakan-tindakan yang tidak baik

925) punyah: Ia yang paling murni

926) duh-svapna-naashanah: Ia yang menghancurkan semua mimpi yang tidak baik

927) veerahaa: Ia yang mengakhiri perjalanan jiva dari satu kandungan ke kandungan yang lain

928) rakshanah: Pelindung alam semesta

929) santah: Ia yang dinyatakan melalui orang yang suci

930) jeevanah: Sumber hidup semua makhluk

931) paryavasthitah: Ia yang tinggal dan berada di mana-mana

932) anantaroopah: Ia yang memiliki wujud-wujud yang tanpa batas

933) anantashreeh: Penuh dengan kemuliaan-kemuliaan yang tanpa batas

934) jitamanyuh: Ia yang tidak memiliki kemarahan

935) bhayapahah: Ia yang menghancurkan semua ketakutan

936) chaturashrah: Ia yang selalu jujur

937) gabheeraatmaa: Ia tang terlalu dalam untuk dapat dimengerti

938) vidishah: Ia yang dalam pemberiannya selalu bersifat unik

939) vyaadishah: Ia yang unik di dalam kekuasaan dan perintah-Nya

940) dishah: Ia yang merupakan sumber nasehat dan pengetahuan

941) anaadih: Ia yang merupakan penyebab yang pertama

942) bhoor-bhuvo: Ia yang merupakan lapisan terbawah dari bumi

943) lakshmeeh: Sumber kemuliaan dari alam semesta

944) suveerah: Ia yang menggerakkan melalui berbagai jalan/cara

945) ruchiraangadah: Ia yang memakai hiasan di bahunya yang sangat gemerlap

946) jananah: Ia yang mengirim semua makhluk hidup ciptaan-Nya

947) jana-janmaadir: Penyebab kelahiran dari semua makhluk

948) bheemah: Ia yang memiliki perwujudan yang paling mengerikan

949) bheema-paraakramah: Ia yang kekuatannya ditakuti oleh musuh-musuhnya

950) aadhaaranilayah: Penopang yang paling utama

951) adhaataa: Yang tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari pada-Nya

952) pushpahaasah: Ia yang bersinar seperti bunga yang sedang mekar

953) prajaagarah: Selalu dalam keadaan sadar

954) oordhvagah: Ia yang berada di atas segala-galanya

955) satpathaachaarah: Ia yang selalu berjalan dalam kebenaran

956) praanadah: Sang pemberi hidup

957) pranavah: Omkara

958) panah: Pengatur universal yang tertinggi

959) pramaanam: Ia yang terwujud dalam Veda

960) praananilayah: Ia yang di mana semua prana dibentuk

961) praanibhrit: Ia yang menguasai semua prana

962) praanajeevanah: Ia yang memelihara nafas hidup di dalam semua makhluk hidup

963) tattvam: Ia adalah kenyataan itu sendiri

964) tattvavit: Ia yang paling menyadari kenyataan

965) ekaatmaa: Ia yang hanya satu

966) janma-mrityu-jaraatigah: Ia yang tidak mengenal kelahiran, umur tua dan kematian

967) bhoor-bhuvah svas-taruh: Ia adalah pohon dari bhur, bhuvah dan svah

968) taarah: Ia yang membantu semua mahluk melintasi alam material

969) savitaa: Ayah semua mahluk hidup

970) prapitaamahah: Ayah dari ayah mahluk hidup (Ayah Brahma)

971) yajnah: Ia yang adalah yajna itu sendiri

972) yajnapatih: Tuhan dari semua yajna

973) yajvaa: Ia yang melaksanakan yajna

974) yajnaangah: Ia yang seluruh badannya melakukan yajna

975) yajnavaahanah: Ia yang memenuhi yajna secara lengkap

976) yajnabhrid: Penguasa yajna

977) yajnakrit: Ia yang melaksanakan yajna

978) yajnee: Ia yang paling menikmati yajna

979) yajnabhuk: Penerima dari semua korban suci

980) yajnasaadhanah: Ia yang memenuhi semua yajna

981) yajnaantakrit: Ia yang melaksanakan tindakan penutupan yajna

982) yajnaguhyam: Ia yang harus disadari dengan yajna

983) annam: Ia yang merupakan sumber dari makanan itu sendiri

984) annaadah: Ia yang mampu memakan semua makanan

985) aatmayonih: Penyebab yang tidak disebabkan

986) svayamjaatah: Ia yang muncul dari diri-Nya sendiri

987) vaikhaanah: Ia yang mampu membelah bumi

988) saamagaayanah: Ia yang ahli bernyanyi lagu-lagu sama

989) devakee-nandanah: Ia yang mucul sebagai anak dari Devaki

990) srashtaa: Sang maha pencipta

991) kshiteeshah: Tuhan dari bumi

992) paapa-naashanah: Sang penghancur semua dosa

993) samkha-bhrit: Ia yang mempunyai Pancajanya yang maha hebat

994) nandakee: Ia yang memegang pedang Nandaka

995) chakree: pembawa dan pemilik Sudarsana Chakra

996) shaarnga-dhanvaa: Ia yang mengarahkan busur shaarnga-Nya

997) gadaadharah: Ia yang membawa gada Kaumodakee

998) rathaanga-paanih: Ia yang menggunakan roda kereta perang sebagai senjata-Nya

999) akshobhyah: Ia yang tidak dapat diganggu oleh siapapun

1000) sarva-praharanaayudhah: Ia yang memiliki segala macam persenjataan yang tiada tara jenis dan jumlahnya

Demikianlah visnu-sahasra-nama, 1000 nama suci Tuhan di dalam kitab suci Veda beserta arti dari masing-masing nama suci tersebut. Mengingat bahasa sansekerta yang sangat komplek, dimana hanya perbedaan tanda titik dan garis dapat memberikan arti yang sangat berbeda, maka jika terdapat keraguan dalam penulisan dan pengartian visnu-sahasra-nama ini, mohon mengacu balik ke sumber aslinya, yaitu pada Padma Purana dan Mahabharata.

Translate »